โลโก้เว็บไซต์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 13062004 (Personality DevelopmentTechniques) เพื่อที่นักศึกษาจะได้พัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อคลายความเครียด พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม  รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพของตัวเอง ครอบครัว  และบุคคลในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในครอบครัวและชุมชนให้มีสุขภาพดีและยั่งยืนต่อไปด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา