โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๘๕๐ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการสภานักศึกษา นักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่น มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พิธีกล่าวแสดงความยินดี จากนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง

                นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ/การใช้ชีวิต /การวางแผนดีมีเงินออม การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการทำงาน หัวข้อ “ประสบการณ์จากพี่สู่เล่าสู่กันฟัง แนวทางแห่งความสำเร็จ” จากตัวแทนรุ่นพี่ทั้ง ๓ คณะ วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิธีผูกข้อมือผู้สำเร็จการศึกษา และการถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สร้างความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ ที่ได้ ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา