โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา ด้วยการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาให้ได้รับโอกาสทางสังคม โดยนักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นรวมทั้งกระดาษมือสองสำหรับใช้ทำหนังสืออักษรเบรลล์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตให้กับนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้และการแบ่งปัน และกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา รวมทั้งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง ที่จะต้องให้นักศึกษาเริ่มมีสำนึกจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำสังคม

    ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารยพรพิมล  อริยวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา