โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จํานวน ๑  ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จํานวน ๑ ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลําปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 ตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา