โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเลคิเซ่ ไลค์ติ้ง จำกัด และบริษัทสตาร์แอร์ จัดโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

    การจัดโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ประจำพื้นที่ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในอนาคต  ทั้งนี้การจัดอบรมได้รับเกียรติจากคุณธิดารัตน์  มัตราช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณกฤษฎาพันธ์  ธนะธน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทเลคิเซ่ ไลค์ติ้ง จำกัด  และคุณประยุทธ์ พูนลาภ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ บ.สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการจัดอบรม โดยมีอาจารย์และบุคลากรตัวแทนจากคณะ กอง เข้าร่วมอบรม

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว : อ.อำนาจ ผัดวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา