โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดประชุมผ่านระบบ Conference ๖ พื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดประชุมผ่านระบบ Conference ๖ พื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วานนี้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำรองคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการกอง สถาบัน หัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/คณะ/พื้นที่/สถาบัน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดในทุกปีการศึกษา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference รวม ๖ พื้นที่ ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง

      ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา