โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-13

แจ้งนักศึกษาเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น ซ้อมรับเกียรติบัตร
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น  จึงได้จัดพิธีซ้อมการรับเกียรติบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. รายละเอียดตามแนบ ... >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท   ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือการศึกษามหาบัณฑิต ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

         10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จัดสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 โควตา แก่ผู้สมัครสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน และระดับปริญญาโท ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  โดยมีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวนมาก ... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด ตามรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดประชุมผ่านระบบ Conference ๖ พื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานฯ
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วานนี้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำรองคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการกอง สถาบัน หัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/คณะ/พื้นที่/สถาบัน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดในทุกปีการศึกษา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference รวม ๖ พื้นที่ ได้แก่ มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง สร้างอาชีพเสริม เสริมรายได้
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเยลลี่มะนาว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 30 คน ณ บ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางบรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมสับปะรด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 30 คน ณ บ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปางบรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รั... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมสัมมนา เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือพร้อมร่วมกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานบนเรือสำราญ
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ CTI Bankok จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Uncover Working Experience on a Cruise Ship :  ล่องสำราญ เปิดประสบการณ์ทำงานบนเรือ" ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช ฤทธิชัย ลูกเรือสำราญชาวไทยคนแรก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมกับทีมงานจาก CTI Bankok ณ ห้อง บธ. 1-104 อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะ... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor'61
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา