โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติงานสำนักงาน การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางบริหารธุรกิจ และวิชาสัมมนาการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี  จำนวน 1 ชุด   วงเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-342547-8 ต่อ 132

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา