โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-08

ประกาศ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

           มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติงานสำนักงาน การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางบริหารธุรกิจ และวิชาสัมมนาการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี  จำนวน 1 ชุด   วงเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-342547-8 ต่อ 132 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากร 1/61 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่อนาคต
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่อนาคต ตาม 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเน้นเอกลักษณ์ด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกว่า 150 คน ... >> อ่านต่อ


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย61
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          7 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย  เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินและพัสดุ  2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน ... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา