โลโก้เว็บไซต์ เก๊าซอมพอจูเนียร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังผ่านเข้ารอบ 20 ทีม SCB Challenge 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เก๊าซอมพอจูเนียร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังผ่านเข้ารอบ 20 ทีม SCB Challenge 12

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 598 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Brailler for the blind หลังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมจากผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ  ในการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ปี 2560  โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 12 SCB Challenge  ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561
         นายณัฐพงษ์  ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวในนามตัวแทนกลุ่มว่า โครงการ Brailler for the blind เป็นโครงการที่มีแผนงาน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม Brailler fighter กิจกรรม Play and Learn และกิจกรรม Photo book for blind  โดยมุ่งหวังให้ได้ซอฟต์แวร์สำหรับฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์เบื้องต้นแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นและอาสาสมัคร ก่อให้เกิดทักษะการพิมพ์และสามารถร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทกายสัมผัส  และสามารถนำซอฟแวร์ไปเผยแพร่และขยายผลให้กับสถาบันการศึกษาอื่นได้ 
        การนำเสนองานต่อคณะกรรมการในครั้งนี้ทางทีมได้รายงานผลการดำเนินโครงการในกิจกรรม Brailler fighter ซึ่งได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Brailler fighter เพื่อให้อาสาสมัคร บุคลากรทางการศึกษาและผู้บกพร่องทางการเห็น สามารถฝึกทักษะการพิมพ์อักษรเบรลล์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข ในระดับเบื้องต้น ผ่านซอฟต์แวร์ฝึกพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง  กิจกรรม Play and Learn  ที่ได้มีการรับสมัครอาสาสมัครและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเข้าร่วมแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ และกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปคือกิจกรรม Photo book for blind   ซึ่งจะมีการเปิดรับอาสาสมัครและผู้บกพร่องทางการเห็นเข้าร่วมผลิตหนังสือภาพประกอบอักษรเบรลล์เพื่อส่งมอบแก่โรงเรียนศึกษาคนตาบอด  โดยคณะกรรมการได้เสนอแนะให้พัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านการผสมคำ และการกำหนดเนื้อหาของ Photo book ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งทีมงานจะได้นำมาพัฒนางาน ก่อนการนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 มีนาคมที่จะถึงนี้ ณัฐพงษ์กล่าวในตอนท้าย
          สำหรับโครงงาน Brailler for the blind เป็นโครงการที่นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย  นางสาวอรกัญญา วงศ์รักไทย นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ  นายนันทวัตร เทพแก้ว นายกมล สมใคร้  นางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นาย จาตุรงค์ วงค์ใจ และนายพิรมล บุญเสริมส่ง ส่งเข้าประกวดโครงการ SCB challenge กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 12  โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ในการนำความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : อ.คนึงนุช สารอินจักร์ / SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" สืบค้นได้จาก https://www.facebook.com/scbchallenge/
         ที่มาของข่าว : นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา