โลโก้เว็บไซต์ STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง หารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง หารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (สะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้-STEM Education เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ) มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับคุณครูจงดี  พลังคะพันธ์พงศ์  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รวมทั้งได้หารือถึงแนวทางการในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 หลังจากนั้นได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา เพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ และหารือแนวทางในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ 2 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและคณะยังได้ลงพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร อาทิ แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด แปลงเกษตรปลอดภัย และการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงการความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอย่างแท้จริง 
          ภาพ/ข่าว: คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา