โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง31มค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM Education มทร.ล้านนา ลำปาง มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง31มค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (สะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้-STEM Education เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับโรงเรียน/สถาบันเครือข่าย ประกอบด้วย นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และนายการุญ  พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  ทั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงการความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอย่างแท้จริง 
        ภาพ: ดร.พวงทอง วังราษฎร์ 
        ข่าว: คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา