โลโก้เว็บไซต์ แม่ทัพภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีทีมผู้บริหารและนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมวางแผนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริฯ อย่างจริงจัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แม่ทัพภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมีทีมผู้บริหารและนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมวางแผนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริฯ อย่างจริงจัง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี การปลูกพืช เกษตรอินทรีย์ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์นักวิจัย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับด้านการเกษตรในจังหวัดลำปาง และพันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร เสธ.มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง พร้อมคณะร่วมต้อนรับ/รับฟังนโยบายและรับการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า ในการดำเนินงานโครงการฯ

            การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมทหารกองประจำการ (โครงการทหารพันธุ์ดี) ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ทหารปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ ขยายผลสู่ภาคประชาชน สำหรับการดำเนินการดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ 3 ให้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อฝึกอบรมทหารประจำการด้านเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่โครงการรวม 16 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา

            สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจรให้แก่กำลังพลและประชาชนได้ศึกษาดูงาน  เป็นสถานีอบรมด้านเกษตรอินทรีย์  เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับกำลังพลฯ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพระราชทาน พันธุ์พืชพื้นเมือง พันธุ์พืชสมุนไพร เป็นศูนย์เกษตร ที่สนับสนุนการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษรลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา วางผังโครงการ การเลือกพืชพันธุ์เกษตรอินทรีย์ที่จะดำเนินการเพาะปลูก ดังนั้น พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กำกับดูแล ให้นโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง
รีไรท์ : เกศกนก  เนตรวงศ์ ปชส.มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา