โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุม 1อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะทำงาน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลคุณภาพ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทั้งกระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาใน  3ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามองค์ประกอบที่ สกอ.กำหนด

    สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  ใจรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์      จูมวงษ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน  โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางเสริมจุดเด่นในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ หัวหน้าสำนักประกันกล่าวในตอนท้าย

    ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา