โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา พัฒนาโรงเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา พัฒนาโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1652 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา ปี 2   ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมจำนวน 27 คน นักศึกษาจิตอาสาจำนวน 5 คน
          สำหรับการจัดค่ายอาสาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รู้จัการวางแผนและการทำงานร่วมกัน โดยดำเนินกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน การทาสีและวาดภาพประกอบโรงอาหาร การปรับปรุงโรงเห็ดและปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน  และมอบเงินสนับสรุปและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน ทั้งนี้มีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์  อาจารย์สุขุมาล  ตั้วสกุล และอาจารย์นครินทร์  เจริญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรม
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : Facebook Fanpage สืบค้นได้จาก https://www.facebook.com/chomporRSa/
         ที่มาของข่าว : อาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา