โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  จำนวน 1 โครงการ  (ครั้งที่ 2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  จำนวน 1 โครงการ  (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 6,988,300.00  บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา