โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บริการวิชาการในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ นิทานอีสปขึ้น เพื่อฝึกฝนและถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะอาจารย์และนักศึกษา บ่งบอกถึงศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผลให้นักเรียนสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก่อเกิดประสบการณ์และการฝึกฝนการทำงานจริง ร่วมกับชุมชน ฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

    การลงพื้นที่โรงเรียนภายในจังหวัดลำปาง ได้มีการถ่ายทอดทักษะการใช้สื่อสารสนเทศให้แก่น้องๆ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 8 โรงเรียนในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปงวังโรงเรียนวัดเสด็จโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)โรงเรียนบ้านห้วยยางโรงเรียนบ้านหมากหัววังโรงเรียนพิชัยวิทยา(บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) และโรงเรียนทุ่งฝายโดยการลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในปี 2558 มีผลตอบรับเป็นอย่างดี น้องๆได้รับความรู้ในด้านการใช้สื่ออย่างไรจึงจะเหมาะสมและสนุกสนานกับนิทานอีสปที่พี่ๆได้จัดทำขึ้น พร้อมกับกิจกรรมสนุกสนานที่จะพาเหล่าน้องๆสนุกไปกับนิทานไปพร้อมๆกัน

    ข่าว/ภาพ : สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา