โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตงาน TOR  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหนาวยงานภาครัฐ-มทร.ล้านนา วิทยาเขตลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหนาวยงานภาครัฐ-มทร.ล้านนา วิทยาเขตลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการจัดการการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และการบริการวิชาการ โดยประกอบด้วยกลุ่มอาคารเรียน และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ งานฟาร์ม ที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อตอบภารกิจและพันธกิจต่าง ๆ  จึงมีความจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการจัดการพลังงานเพื่อการอนรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า จึงขอเสนอร่างรอบเขต TOR  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหนาวยงานภาครัฐ-มทร.ล้านนา วิทยาเขตลำปาง

ดังรายละเอียดแน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา