โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี  เวียงสี   นักวิชาการอิสระและ edutainer คนแรกของไทย เป็นวิทยากรในการสัมมนา 
          นายพิชิต ขัดทา ประธานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และหลักสูตร 2 ปี เทียบโอน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและสัมมนาปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เน้นทางด้านการจัดการของกลุ่มวิชาชีพ โดยบูรณาการทฤษฎี ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในสถานการณ์จริง การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนา และเป็นการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อบริการวิชาการต่อนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
          ด้านช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความสุขของคนเราไม่เท่ากันหรอก นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา