โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดลำปาง จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จังหวัดลำปาง จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเขลางค์ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการร่วมกันเรื่องการปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 ระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ - กลางน้ำ - สู่ปลายน้ำ คือการเพาะพันธุ์ การปลูก การส่งออกและการแปรรูป บูรณาการร่วมกันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด

           การประชุมดังกล่าว เป็นการจับมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สภาเกษตรจังหวัดและผู้ประกอบการ ไร่ช่างเอก (คุณกฤษณะ สิทธิหาญ)

           พร้อมกันนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวในที่ประชุมและเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอุตสาหกรรม (การส่งออก) และการปลูกสับปะรดนอกฤดูกาล ป้อนตลาดสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพการจัดการ การตลาดและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี เป็นผู้ประสานงานประชุมจัดทำแผนดำเนินงานอย่างเร่งด่วนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา