โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ ผบ.ทบ. มทบ.๓๒ หารือโครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ ผบ.ทบ. มทบ.๓๒ หารือโครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพบพลตรีสุรคล  ท้วมเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อหารือ รับฟังข้อเสนอแนะใน 2 หัวข้อหลักได้แก่ โครงการปลูกสับปะรด พันธุ์ MD2 (พื้นที่การปลูกสับปะรด-ส่งออกญี่ปุ่น) และการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

         โอกาสนี้ ท่านผู้บัญชาการทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ได้มอบหมายให้พันเอกวิชาญ ศรีภัทรรางกูล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นผู้ประสานงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อบูรณาการร่วมกันดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา