โลโก้เว็บไซต์ ขอเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart  Farm ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart Farm ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ขอเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart  Farm ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด เงินงบประมาณ ประจำปี  2561  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา