โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน47คนจัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1จำนวน 30 คน ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ นักศึกษาจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

    ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา