โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 832 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์วัชรี เทพโยธิน หัวหน้าแผนกวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์สุภัทรชา ธุระกิจ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร  อาจารย์วิษณุ ช้างเนียม อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับวิทยากรจาก สกว.ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจชุมชนตามแผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  (Community Based Research-CBR): ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการทำกิจกรรมเขียนแผนที่ชุมชน โดยข้อมูลที่ได้มาทางคณะทำงานจะนำมาวิเคราะห์ประเด็นการทำวิจัยต่อไป

          ข่าว/ภาพ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา