โลโก้เว็บไซต์ ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ขอบเขตงาน ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด   เงินงบประมาณ ประจำปี  2561  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 602,000 บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา