โลโก้เว็บไซต์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ชูนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม ผนึกจุดเด่น 3 วิทยาเขตเกษตรสู่ การพัฒนา Farmer University | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ชูนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม ผนึกจุดเด่น 3 วิทยาเขตเกษตรสู่ การพัฒนา Farmer University

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) พร้อมชูนโยบายเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เชียงใหม่มีเอกลักษณ์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม เชียงรายมุ่งสู่การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี ตากมุ่งสู่เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน  น่านมุ่งสู่ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร พิษณุโลกมุ่งสู่เกษตรปลอดภัย และลำปางมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม การผสานจุดเด่นของเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของพื้นที่น่าน พิษณุโลก ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จะเป็นการสร้างจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็น Farmer University โดยการดำเนินการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ 
         สำหรับ Farmer University จะมีการดำเนินงานในรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวคือ ในช่วงต้นน้ำ จะต้องมีการส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับเกษตรกร สร้างอาสาเพื่อพัฒนาเกษตรกร ในช่วงกลางน้ำมีการส่งเสริมการขนส่งแบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้ดีขึ้น ในช่วงปลายน้ำส่งเสริมสู่อุตสาหกรรมต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์รับตรวจมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวในตอนท้าย
         โอกาสนี้ได้มีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าประชุมล้านนาสัญจรได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมกว่า 300 คน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          เรียบเรียง : คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
          ที่มาของข่าว : ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา / อภิญญา พูลทรัพย์

 


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา