โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง  Cupper ระดับชำนาญการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Cupper ระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         RMUTLL ARABICA  RESEARCH  TEAM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง  Cupper ระดับชำนาญการ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด
         รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้อิทธิพลการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน งบประมาณประจำปี 2561 ซึ่งโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักเมล็ดกาแฟจุลินทรีย์ เทคนิคพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรสของกาแฟ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจกาแฟ การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลการผลิตกาแฟแบบครบวงจร การสร้างบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบชิมกาแฟ การพัฒนาเครื่องมือเคลื่อนที่สำหรับการแปรรูปเมล็ดกาแฟ การพัฒนาการสร้างรูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ  และการพัฒนาการสร้างรูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนผู้ผลิตกาแฟ
         การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง  Cupper ระดับชำนาญการจึงเป็นกิจกรรมการสร้างบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบชิมกาแฟ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ทีมคณะนักวิจัย ตัวแทนชุมชนผู้ปลูกกาแฟ และผู้สนใจจำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการทดสอบชิมกาแฟ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเครือข่ายเกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของกาแฟจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ หัวหน้าโครงการกล่าวในตอนท้าย
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา