โลโก้เว็บไซต์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยปีนี้ มีจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๕.๓๐๐ ราย

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบไปด้วย มทร.ล้านนา เชียงใหม่,เชียงราย.ลำปาง,ตาก,น่าน,พิษณุโลก รวม ๖ เขตพื้นที่ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖๒๕ คน แบ่งเป็น บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๘๓ คน มหาบัณฑิต จำนวน ๒ คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๓๒๔ คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๑๖ คน ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

         โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้  มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในการทำงาน และครั้งหนึ่งได้พูดไว้ว่า ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ ในปีนี้ จึงใคร่จะอธิบายเรื่องศักยภาพกับการตั้งเป้าหมายให้แต่ละคนได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ศักยภาพนั้น คือความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพ หมายความว่า ไม่ควรตั้งให้สูงเกินไป โดยที่ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้ว ก็จะสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ จึงขอให้บัณฑิตพากเพียรพยายาม พัฒนาศักยภาพของตนให้ยิ่งสูงขึ้นไป อย่าได้หยุดยั้ง จะได้สามารถบรรลุถึงความเจริญมั่นคงแท้จริงในหน้าที่การงาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนมุ่งปรารถนา” พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุฎราชกุมารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา