โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-28

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

       วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยปีนี้ มีจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๕.๓๐๐ ราย          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบไปด้วย มทร.ล้านนา เชียงใหม่,เชียงราย.ลำปาง,ตาก,น่าน,พ... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างอาชีพจากลำไย แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเยลลี่ลำไย น้ำลำไย และไอศกรีมลำไย ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 15 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ อ.ลี้ จ.ลำพูน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตฟักทอง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 15 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ อ.ลี้ จ.ลำพูน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้ร... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิสาหกิจชุมชุม 105 ลี้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 15 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ อ.ลี้ จ.ลำพูน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับคว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา