โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชุม 105 ลี้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชุม 105 ลี้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 972 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 15 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 105 ลี้ เกษตรอินทรีย์ อ.ลี้ จ.ลำพูน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำขนมจีบ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา