โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)  โครงการศึกษาความเป้นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.2556 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเป้นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          การเคหะแห่งชาติ  ได้ว่าจ้างให้บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.2556 ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติ ได้คำนึงถึงความสำคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)  วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ร โรงแรม เชียงใหม่ ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา