โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มทร.ล้านนา ลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” ฉบับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และหน่วยงานสถานศึกษาภายในจังหวัดลำปางต่างๆ  เข้าร่วมจำนวนมาก
 

          อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า วันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน จากนั้น คุณปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดลำปาง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 

        ภายในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “มุมมองร่วมกันต่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง ๒๐ ปี : Lampang Twenty Yerars Foresinght Together” ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำโครงการให้สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปางพัฒนาภาคเหนือ และพัฒนาชาติไทย ๒๐ ปี” และกิจกรรมสุดท้าย ได้แก่การชี้แจงการเข้ากลุ่มระดมสมอง การนำเสนอผลงานฯ และปิดท้ายด้วย  คุณสกล สุพรรณบรรจง ผู้ประสานงานฯ ส่วน กกร. และคุณอรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย ส่วนบริหาร ความร่วมมือกลยุทธ์ระหว่างองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสรุปสาระการระดมสมองการพัฒนาจังหวัดลำปาง 
 

        ด้านคุณปัทมา กฤษณรัตน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อขอคำชี้แนะ รวบรวมข้อมูลของแผนปฏิบัติการ/โครงการ (Aehon Plan) ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของภาคเอกชน – ภาคการศึกษาได้จัดทำขึ้น เป็นการบูรณาการและสังเคราะห์องค์รวม สำหรับใช้ในการสร้างยุทธศาสตร์ ประกอบแผนแม่บท ๒๐ ปี ที่สอดประสานกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของภาครัฐ ตลอดจนเพื่อจัดทำคลังข้อมูล แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนแม่บท ด้วยแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงอนาคต ให้พร้อมสำหรับนำเสนอต่อแหล่งงบประมาณ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา