โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลล้านนา ลำปาง   ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา