โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-16

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 9 พฤศิจิกายน – 27  ธันวาคม  2560  ดังนี้           1.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ Http://scholar.ocsc.go.th โดย   มีจำนวน 8 ประเภททุน  ดังนี้     ... >> อ่านต่อ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ.2561
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนสชมงคลล้านนา ลำปาง   ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโทจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”   ในวันที่ 26-27 มีนาคม  2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ  การบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนอันเน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา