โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 9 พฤศิจิกายน – 27  ธันวาคม  2560  ดังนี้

          1.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ Http://scholar.ocsc.go.th โดย   มีจำนวน 8 ประเภททุน  ดังนี้

          1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ                 จำนวน 51 ทุน

          1.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของการกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา

จำนวน 11 ทุน

          1.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วราชการในภูมิภาค (Area – based)                จำนวน 5 ทุน

          1.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ลเทคโนโลยี                                                   จำนวน 106 ทุน

          1.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาะรณรัฐประชาชนจีน(UCAS)                         จำนวน 5 ทุน

          1.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข                                 จำนวน 2 ทุน

          1.7 ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำนวน 4 ทุน

          1.8 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                                                             จำนวน 15 ทุน

        2. ทุนรับบาลเพื่อดึงดูดผุ้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 43 ทุน   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ้มเติมการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th , http://scholar.ocsc.go.th, http://uis.ocsc.go.th

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา