โลโก้เว็บไซต์ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

         พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ครั้งที่ ๓๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขึ้น อย่างประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิต จากมทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๖๑๙ 

          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า    พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตได้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานฯ อย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนสำคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตรฯ เมื่อบัณฑิตทุกคนมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ จึงจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

           พร้อมกันนี้ เพื่อให้บัณฑิตนำขั้นตอนต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต ว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับ สำหรับปีนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง มีบัณฑิต ที่เข้ารับการฝึกซ้อม รวม ๖๒๑ คน ประกอบด้วยมหาบัณฑิต จำนวน ๒ คน บัณฑิต จำนวน ๖๑๙ คน แบ่งเป็นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๘๔ คน บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๑๕ คน และบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๓๒๒ คน 

           สำหรับบรรยากาศภายในงานพิธีฝึกแสดงความยินดีฯ ดังกล่าว บัณฑิตทุกคนต่างมีรอยยิ้มแห่งความสุข ญาติบัณฑิตต่างพากันร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง กอปรกับปีนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเป็นอย่างดี อาทิ ซุ้มแสดงความยินดี การบูม สถานที่พักผ่อน การฉายวิดิโอขณ่ะบัณฑิตฝึกซ้อมฯ การแบ่งโซนจำหน่ายสินค้าและบริการ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สถานที่จอดรถและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนภาพรวมของการจัดงาน โดยมีทีมงานจากสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมฝึกซ้อมนักศึกษารุ่นน้อง ให้เตรียมการต้อนรับรุ่นพี่ให้เกิดความประทับใจ กับการได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ของบัณฑิตทุกคน


           

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา