โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560  โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนา ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัเลือก มายังสำนังานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และแนบรายงานประวัติและผลงานได้ที่ http://www.m-culture.th/lampang หรือโทร. 054-228763


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา