โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-11-10

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          8 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรด ของสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในสถานศึกษา
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน และปราบปราม และแก้ไขปัยหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในสถานศึกษา        เอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560  โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนา ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัเลือก มายังสำนังานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และแนบรายงานประวัติและผลงานได้ที่ http://www.m-culture.th/lampang หรือโทร. 054-228763 >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการวารสารวิชาการ) คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดืนอละ 17,060 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th โทร.053-942960 >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา           ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑1 (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วครา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา