โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการยกระดับฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการยกระดับฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    คณะดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียงบ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving  Quality of  Life ) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสุข สู่ชุมชน”ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเดชา ปุญญบาล อดีตเลขานุการคณะทำงานปรองดองและการปฏิรูป (คสช.) ประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

    สำหรับงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสุข สู่ชุมชน” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิในคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ในวันที่  2  เมษายน 2558 โดยนิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียงบ้านวอแก้ว จัดแสดงด้านการผลิตเห็ดครบวงจร การจำหน่ายก้อนพันธุ์เชื้อเห็ด เทคนิคการเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชนในปี 2559 ทั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มจากชุมชนร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ : อ.ชัยธวัช  จารุทรรศน์ สืบค้นได้จาก https://www.facebook.com/chaitavat.jarutus.rmutll/posts/1716396185261026ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา