โลโก้เว็บไซต์ สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำเร็จด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC)
  
        วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาโครงการ Brawijaya Rajamangala International Class (BRIC) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Anomal Husbandry, Brawijaya ประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและจัดทำแผนการเรียนร่วมกันในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

           ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยน ณ Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม -25 สิงหาคม 2560 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 4 กันยายน-25 ตุลาคม 2560 โดยมี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน ประกอบด้วยนักศึกษาอินโดนีเซีย จำนวน 18 คน และนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 13 คน  แบ่งเป็น มทร.ลำปาง 2 คน, มทร.น่าน 5 คน และมทร.พิษณุโลก 6 คน ความสำเร็จดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของนักศึกษา และคณาจารย์จาก มทร.ล้านนา ลำปางทุกท่านได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ บูรณาการร่วมกันหลากหลายสาขา นำมาซึ่งความสำเร็จดังกล่าว

ขอบคุณข่าว : ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจและ ดร.ญาณี คีรีต๊ะ ตัวแทนคณะทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา