โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พศ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรับนั้น

ตามเอกสารแนบท้ายนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา