โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-10-10

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พศ.2561
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรับนั้น ตามเอกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


รับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๓ อัตรา
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน ๒๓  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำกอง ฝ่าย และแผนก  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ รับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการ >> อ่านต่อ


การรับสมัครและสอบคัดเลือกคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ อัตรา
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

              ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จำนวน ๕  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นคนงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ รับสมัครคนงานจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรู และเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอยแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแลง
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         9 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  อ.พิทูร  นพนาคร  อ.พงศกร สุรินทร์ และทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรู  และเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอย แก่กลุ่มผู้ผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง โดยมี นายทิศ พรมปิงเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา นางอัญชลี อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง และสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตหมวกคาวบอยชุมชนบ้านแลง ข่าว   โดย นา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา