โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    โครงการเกษตรน้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง สร้างวิถีเกษตรให้ยั่งยืน ผลงานนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3  ประกาศผลผ่านเวปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

    ดร.สุพล  ใจวงศ์ษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการเกษตรน้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง สร้างวิถีเกษตรให้ยั่งยืน  เป็นโครงการที่นายสุรินทร์ แซ่ยาง นางสาวกุลธดา  ท้าววัฒนากุล นางสาวธิดารัตน์  นิยมไพรนิเวศน์ และนายศรชัย  สมวงศ์พนาศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการเขียนโครงการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดกระทิงแดง ยูโปรเจค ปี 3  ของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด โดยทางบริษัทฯ ได้ประกาศผล 20 ทีม ใน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาการศึกษา สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม สาขาการแพทย์และสาธารณสุข  และสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทีมน้ำส้มป่อย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหนึ่งในสาขาเกษตรกรรม นับเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับชุมชน และนำความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนาสังคม

    ด้านนางสาวกุลธิดา  ท้าววัฒนากุล นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ กล่าวว่า ทางกลุ่มน้ำส้มป่อยได้มีแนวคิดในการนำความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการศึกษาทางด้านเกษตรสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เป็นระบบเกษตรใช้น้ำน้อยที่เหมาะสม ช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะภัยแล้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการประหยัดการใช้น้ำและลดความเสี่ยงของเกษตรกรภายอิทธิพลของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนเรียนรู้การอนุรัก์ดินและน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยนำร่อง ณ หมู่บ้านทุ่งฮ้าง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ซึ่งทางกลุ่มได้เลือกชุมชนนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีอาชีพหลักทางการเกษตรและประสบปัญหาเรื่องน้ำ  หากการเกษตรน้ำน้อยประสบผลสำเร็จในหมู่บ้านนี้ ย่อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ และจะมีการขยายผลจากหมู่บ้านทุ่งฮ้างไปยังชุมชนรอบข้างในเขต อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรหลักของ จ.ลำปาง ให้เป็นชุมชนเกษตรตัวอย่างที่สามารถประยุกต์การเกษตรน้ำน้อย เพื่อสู้ภัยแล้งสู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

    สำหรับโครงการกระทิงแดงยูโปรเจค ปี 3 เป็นโครงการที่บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้นำความรู้ ความสามารถและทักษะอันมีอยู่หลากหลายจากในห้องเรียนนำไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การบริหารจัดการ เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคัดเลือก 20 ทีม  4 สาขาจากโครงการทั่วประเทศในสาขาเกษตรกรรม  การศึกษาหรือวัฒนธรรม  การแพทย์และสาธารณสุข  นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนทั้งนี้ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 โครงการ จะเข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว : ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา