โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นักศึกษา กศน. อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน

    อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  กล่าวว่า การเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในสาขาเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ ในฐานการเรียนรู้เรื่องฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เกมส์และเพลง  โดยมีอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ อาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา อาจารย์สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิต อาจารย์ Gemmalyn R.Dulipas และอาจารย์ Joanna Ruth Sumatra เป็นวิทยากร

    สำหรับการจัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ / ที่มาของข่าว :  อาจารย์สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา