โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) ผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 
          การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม  กระบวนการแปรรูปผลไม้อบแห้ง ณ บ้านผลไม้ และห้องเย็นคุณพงษ์สว่าง  ผู้ส่งผลผลิตแปรรูปแก่โรงงานผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำ และด้านธุรกิจเกษตร ณ ไร่องุ่นผู้กองฮิลล์ จังหวัดพะเยา เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดพร้อมดื่มของกลุ่มแปรรูปสับปะรด ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์วัชรี  เทพโยธิน อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม และนางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ เป็นคณะทำงานร่วมศึกษาดูงาน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา