โลโก้เว็บไซต์ สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 กันยายน 2560 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คุยเพลินๆกับวัยรุ่นสร้างตัว ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด 
          อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีรูปแบบที่หลากหลาย การบริหารจัดการธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาการตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรในสายวิชาชีพธุรกิจ ในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินักศึกษามีความจำเป็นต้องศึกษาในรายวิชาสัมมนาการตลาด ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหาต่างๆของการจัดการธุรกิจทั้งในด้านกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง เกิดการอภิปรายร่วมกันและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบภายใต้วิชาชีพของตน การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ สร้างความรู้และแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจแก่นักศึกษา
           ด้านนายธิติพล กองพล ประธานการจัดสัมมนา กล่าวว่า โครงการสัมมนาการตลาดเรื่องคุยเพลินๆกับวัยรุ่นสร้างตัวจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาตรี เทียบโอน ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ให้รู้จัการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาเกิดแนวคิดเพื่อนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคต โดยการสัมมนาได้รับเกียรติจากคุณภานุทัต ม่วงทอง (อ.โอห์ม) กรรมการผู้จัดการบริษัทบีเลิปทราเวลจำกัด และบริษัทอีจีโอ จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมมนา ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน
         ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.ญาดา คำลือมี / สุพรรณี ปีบ้านใหม่ / อันตรา วุฒิยาสาร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา