โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          10 กันยายน 2560 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณกมลทิพย์ ไกรวิทย์หิรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาลำปางเป็นวิทยากร
          อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการมีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพและภาษา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสมัครงานแล้ว นักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการรูปแบบของสหกิจศึกษาอีกด้วย ขอขอบคุณวิทยากรจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรมและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ
          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในการเขียนแบบฟอร์มใบสมัครงานและประวัติย่อ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวและตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยกิจกรรมวันที่ 10 กันยายน 2560 มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วม จำนวน 230 คน โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ อาจารย์นิตยา  เอกบาง อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต และอาจารย์เบ็ญญา อินวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงานในสถานประกอบการ
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา