โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอยเผือก และฟักทอง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต.บ้านโป่ง ณ อบต.บ้านโป่ง เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น สมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 45 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอยเผือก และฟักทองและผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหาร ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ  โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา