โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-09-06

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอย
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา และขนมบัวลอยเผือก และฟักทอง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต.บ้านโป่ง ณ อบต.บ้านโป่ง เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น สมุนไ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมืออบต. ต.บ้านโป่ง ฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ขนมจีบ และขนมชั้น ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต.บ้านโป่ง ณ อบต.บ้านโป่ง เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น สมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้ชุม... >> อ่านต่อ


อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านน ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมฝึกอบรมการทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

             ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์ และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00-16.30 น.       วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      วันที่ 10 กันยายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่... >> อ่านต่อ


พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.39 น. งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำตัวแทนนักกีฬา แต่ละสาขา ที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา Freshy หลีกหนียาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560       โอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติมอบเก... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าสอบ MOCK TOEIC
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ภาษาร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดจัดสอบ MOCK TOEIC เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย  ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 80-601 80-602 80-604 และห้องเธียเตอร์ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีจบเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถดูตารางห้องสอบตามแนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา 0 5434 2547-8 ต่อ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาครูGenใหม่ ที่มีความกล้า รักการแสวงหาสิ่งใหม่ ชอบความท้าทาย เข้าร่วมโครงการ The Teacher
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

เชิญชวนนักศึกษาครูGenใหม่ ที่มีความกล้า รักการแสวงหาสิ่งใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้ามาเรียนรู้กับเราในหลักสูตรการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยหัวใจ หลายคนเคยตั้งคำถามว่าหัวใจการศึกษาที่ดีควรเป็นแบบใด ทำอย่างไรถึงจะออกแบบ การเรียนรู้ให้สร้างสรรค์ และตัวตนการเป็นครูของเรากำลังเผชิญอะไรในระบบการศึกษา ทั้งหมดพบกันใน The Teacher พบกัน 20-23 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - คุณสมบัติ อายุ 20-25 ปี เป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนคณะครุศาสตร์ศ... >> อ่านต่อ


กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  "เกษียณอย่างเกษม : เพชรงามล้านนา" แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 38 ราย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  รายนามผู้เกษียณ ประจำปี 2560   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์    เวศนารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศตวรรณ   พิกุ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา