โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมืออบต. ต.บ้านโป่ง ฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมืออบต. ต.บ้านโป่ง ฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอบต. ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ ขนมจีบ และขนมชั้น ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต.บ้านโป่ง ณ อบต.บ้านโป่ง เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น สมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 45 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำขนมจีบ และขนมชั้น และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหาร ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ  โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา